Situs kumpulan pengertian dan contoh artikel

Tanda-Tanda Hari Akhir

Tanda-Tanda Hari Akhir Tanda-tanda hari akhir ada dua macam.

1.    Tanda-Tanda Kecil

a.    Budak perempuan melahirkan majikannya.
b.    Amanah telah disia-siakan.
c.    Ilmu agama dianggap ddak pen ting lagi.
d.    Tersebarnya perzinaan
e.    Khamr merajalela.
f.    Fitnah muncul di mana-mana.

2.    Tanda-Tanda Besar

a.    Keluamya Imam Mahdi.
b.    Keluamya Dajjal (si penipu besar).
c.    Matahari terbit dari barat.
d.    Keluamya binatang ajaib yang bisa berbicara
e.    Rusaknya Kakbah.
f.    Semua umat manusia di permukaan bumi ini menjadi kafir.
g.    Turunnya Isa Al-Masih.
h.    Keluamya bangsa Yakjuj dan Makjuj.
E.    Hal-Hal yang Berhubungan dengan Alam Akhirat

Berikut di antara hal-hal yang berhubungan dengan alam akhirat.

1.    Yaumul Ba's

Yaumul Ba’s adalah hari kebangkitan semua makhluk yang bemyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat (lihat QS. an-Nahl/16: 38)

2.    Yaumul Mahsyar

Yaumul Mahsyar adalah hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah SWT, mengenai amalan-amalan yang di kerjakan ketika hidup di dunia (lihat QSTal-An'am/6: 22)

3.    Yaumul Hisab

Yaumul Hisab adalah hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia (lihat QS. al-Mujadalah/58: 6, al-Insyiqaq/84: 7-8, dan al-Haqqah/69: 25)

4.    Mizan

Mizan adalah timbangan amal. Maksudnya bahwa setelah manusia selesai diperiksa dan dihitung amal perbuatannya, maka amal tersebut akan ditimbang untuk diketahui secara pasti timbangan amal baik (pahala) dan amal buruknya (dosa). Penimbangan amal itu dilakukan dengan seadil-adilnya, tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. (lihat QS. al-Anbiya'/21: 47)

5.    Barzah

Barzah artinya batas pemisah antara dua buah benda atau dua keadaan yang tidak sama. Sedangkan alam barzah yang dimaksud adalah alam antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Alam barzah disebut juga alam kubur karena manusia yang berada di alam barzah jasadnya berada di liang kubur (Lihat Surah al-Mu'minun ayat 99-100)

6.     Sir at

Sirat adalah suatu jembatan yang dibentangkan Allah SWT. di atas Neraka Jahanam untuk dilalui manusia.

7.     Syafa'at

Di akhirat nanti ada syafaat dari orang-orang tertentu yang mendapat izin Allah SWT. Para nabi akan memberi syafaat kepada umatnya. Orang yang berhak mendapat syafaat adalah orang-orang mukmin yang sudah mendapat izin dari Allah SWT. untuk mendapatkan syafaat.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Tanda-Tanda Hari Akhir